Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Czytelnicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Konecku

w związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) –dalej RODO informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. osobom, których dane przetwarzamy przysługują określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Konecku.

Jednocześnie na podstawie art. 13 RODO informujemy, iż od 25 maja 2018 r.aktualne będą poniższe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Bibliotekę:

 1. Administratorem danych osobowych czytelników jest Gminna Biblioteka Publiczna w Konecku, 87-702 Koneck, NIP 891-15-78-512, Regon: 340326899, tel. 54272 2090, e-mail: gbpwkonecku@vp.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych Pana Łukasza Przeździęk, z którym można się kontaktować drogą e-mailową pod adresem: l.przezdziek@gmail.com
 3. Dane będą przetwarzane w celu identyfikacji czytelnika Gminnej Biblioteki Publicznej w Konecku–podstawa prawna art. 6 ust.1 lit. CRODO.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wypożyczenia materiałów bibliotecznych na zewnątrz, oraz części zbiorów udostępnianych na miejscu.Odmowa podania danych osobowych skutkować będzie odmową udostępnienia zbiorów.
 5. Dane nie będą profilowane, ani udostępniane innym odbiorcom.
 6. Dane będą przetwarzane przez okres korzystania z usług biblioteki,bądź do czasu wycofania przez czytelnika zgody na ich przetwarzanie.
 7. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:
  a. dostępu dodanych, na podstawie art. 15 RODO,
  b. ich sprostowania, na podstawie art. 16 RODO,
  c. usunięcia danych, („prawo do bycia zapominanym”) na podstawie art. 17 RODO,
  d. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 RODO,
  e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO,
  f. wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Opublikował(a): Mariola Gębicka

Ostatnia zmiana: