Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Gminna Biblioteka Publiczna w Konecku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U.2019.848 z dnia 8 maja 2019r. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www biblioteka-koneck.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Nazwa podmiotu: Gminna Biblioteka Publiczna w Konecku
Adres URL: https://biblioteka-koneck.pl/
Data publikacji strony: 2019-01-25
Data aktualizacji strony: 2020-09-01
Data sporządzenia deklaracji: 2020-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Dane kontaktowe: ul. Włodzimierza Lubańskiego 15, 87 – 702 Koneck, tel: +54 272-20-90, e-mail: gbpwkonecku@vp.pl

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają audiodeskrypcji , gdyż w większości zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Łukasz Przeździęk, lukasz@dean26.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +54 272-20-90. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Lokal Gminnej Biblioteki Publicznej w Konecku mieści się w budynku Szkoły Podstawowej. Do budynku prowadzi droga gruntowa. Przy drzwiach wejściowych znajduje się dzwonek dla osób niepełnosprawnych, ponieważ nie ma windy i podjazdu dla osób na wózkach inwalidzkich. Do biblioteki prowadzą schody wyposażone w poręcz po obu stronach. Biblioteka posiada pięć pomieszczeń z czego cztery posiadają dostęp do światła dziennego. Pierwsze pomieszczenie to dział młodzieżowy, następnie wypożyczalnia i dział dziecięcy, w największym pomieszczeniu znajduje się wypożyczalnia dla dorosłych oraz trzy stanowiska komputerowe dla użytkowników. Dostęp do regałów jest wygodny, odległość pomiędzy nimi szeroka. Obiekt nie posiada toalety dla osób niepełnosprawnych. W bibliotece nie ma pętli indukcyjnej, informacji głosowych, oznaczeń brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku dla osób niewidomych i słabo widzących. Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Nie ma możliwości komunikowania się za pośrednictwem tłumacza języka migowego.

Dostępność cyfrowa

Wygląd strony:
Opracowana strona jest zbudowana w sposób spełniający wymagania dostępności.
W prawej dolnej części strony można wybrać opcję:

Po wybraniu opcji pojawia się Menu dostępności (można również wybrać skrót klawiaturowy CTRL + U):

Dostępne opcję są opisane w języku polskim oraz prostym piktogramem. Użytkownik ma m.in. możliwość:

 • Ustawienia kontrastu (Na stronie internetowej kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA)
 • Nawigacja klawiaturą
 • Możliwość przeczytania treści strony przez lektora
 • Powiększenie czcionki na stronie www
 • Powiększenie kursora na stronie www
 • Włączenie czcionek przyjaznych dyslektykom
 • Włączenie podświetlenia linków
 • Włączenie zwiększenia odstępów między teksatmi

Strona jest dostosowana do małych ekranów smartfonów i tabletów, można ją również swobodnie skalować.

Publikowane informacje zgromadzone są menu w górnej części strony stronie. Menu jest podzielone na działy, na które składają się kolejne pozycje menu. Pozycje menu prowadzą bezpośrednio do treści podstrony lub też do kolejnego podmenu zawierającego szereg podstron z informacjami.

Zgodność ze standardami

 • HTML 5
 • WCAG 2.1 (poziom AA)

Opublikował(a): Mariola Gębicka

Ostatnia zmiana: